Serie

Frgor? Kontakta oss!

Anmälan deltagare

Anmälan utställare

Arrangörer

Varsågod, här följer en kort presentation av de organisationer och myndigheter som står bakom konferensen och mässan Drogfokus 2010.

   
ANDT-sekretariatet
ANDT-sekretariatet är regeringens samordningsfunktion för arbetet med alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor.
   
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)
CANs viktigaste uppgift är att samla in, bearbeta och sprida saklig information om alkohol och narkotika till alla som arbetar drogförebyggande. Det gör vi med hjälp av faktablad, statistik och annat material, genom seminarier, kurser och konferenser samt via webbplatserna www.can.se och www.drugsmart.com.
   
Dopingjouren
Dopingjouren är en rikstäckande verksamhet som startade 1993 och som idag finansieras av kultur- och socialdepartementen. Verksamheten har i uppdrag att bedriva forskning och utbildning, ge information och medicinsk rådgivning rörande missbruk av dopningsmedel (anabola androgena steroider och andra hormonläkemedel), göra kunskapssammanställningar samt bedriva utåtriktat, förebyggande arbete.
   
European Cities Against Drugs (ECAD)
European Cities Against Drugs, ECAD, är ett nätverk för den politiska nivån i ca 265 städer som i dag är medlemmar i organisationen. ECAD är en organisation för kvalificerat utbyte av information och spridande av kunskap om fungerande metoder och modeller i arbetet mot illegala droger, med utgångspunkt i evidens och beprövad erfarenhet.
   
Kriminalvården
Kriminalvården ansvarar för verkställigheten av straff i fängelse och frivård samt för verksamheten vid landets häkten. Kriminalvården har de senaste tre åren satsat på en rejält utbyggd vård för att möta problemet med ett ökat missbruk.
   
Läkemedelsverket
Läkemedelsverket ansvarar för godkännande och kontroll av läkemedel, naturläkemedel och medicintekniska produkter. Dessutom ger vi tillstånd för och utövar tillsyn över den legala hanteringen av narkotika och teknisk sprit. Vår uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt samt att  förhindra avledning av narkotika och teknisk sprit i syfte att förhindra missbruk.
   
Polisen
Polisens övergripande mål är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Det ska göras genom att förebygga och upptäcka brott och att se till att den som begår brott identifieras och lagförs.
Polisen består av den centrala Rikspolisstyrelsen och 21 polismyndigheter. Rikspolisstyrelsen är central förvaltningsmyndighet och utövar tillsyn över polisväsendet. Ytterst ansvarig för verksamheten är rikspolischefen som utses av regeringen. Varje län utgör ett polisdistrikt. Inom varje polisdistrikt finns en polismyndighet som ansvarar för polisverksamheten i området. Chef för polismyndigheten är en länspolismästare.
   
Socialstyrelsen
Vi verkar för god hälsa, social välfärd samt vård och omsorg av hög kvalitet på lika villkor för hela befolkningen. Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet, med en mycket bred verksamhet och många olika arbetsuppgifter inom områden som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och epidemiologi.
   
Statens folkhälsoinstitut
Statens folkhälsoinstitut utvecklar och förmedlar kunskap för bättre hälsa. Det innebär bland annat att institutet följer upp de nationella handlingsplanerna för alkohol- och narkotika samt informerar om förebyggande metoder inom ANDT-området. Institutet utövar också tillsyn inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdena.
   
Statens institutionsstyrelse (SIS)
Statens institutionsstyrelse är en myndighet med uppdrag att vårda ungdomar i åldern 12-21 år av sociala skäl samt vuxna missbrukare. Vården sker oftast utan den enskildes samtycke med stöd av LVU, LVM samt SoL. SiS verkställer även straff för ungdomar i åldern 15-17 år som dömts för brott enligt LSU. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med den kommunala socialtjänsten på 44 olika institutioner runt om i landet. 
   
Sveriges Kommuner och Landsting
SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting. Vi driver våra medlemmars intressen och erbjuder dem stöd och service. Vårt uppdrag är att ge kommuner och landsting bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Visionen är att utveckla välfärden. 
   
Trafikverket
Trafikverket har ett övergripande ansvar för trafiksäkerheten. Trafikverket arbetar på flera sätt för en alkohol- och drogfri trafik. Med verksamheten Don’t drink & Drive arbetar Trafikverket med att få ungdomar att inse de allvarliga konsekvenserna av att köra påverkad av alkohol och/eller droger. Trafikverket samarbetar med polis, socialtjänst och beroendevården för rehabilitering av rattfyllerister enligt SMADIT.
Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.
   
Tullverket
Tullverkets främsta uppgift inom brottsbekämpningen är att minska tillgången av olagliga varor i landet.
Högst prioriterat är att stoppa smuggling av narkotika samt att ingripa mot den organiserade och storskaliga smugglingen av alkohol och tobak.
   
Örebro kommun
Det övergripande målet i Örebro kommuns drogpolitiska handlingsplan är att Örebro ska vara narkotikafritt, att barn och ungdomar inte ska använda tobak, alkohol eller narkotika under sin uppväxt och att alkoholskadorna ska minska. Som en del i arbetet med att öka kunskaperna inom området stod Örebro kommun som värd för mässan Sverige mot narkotika 2007 och 2009. Det är med glädje och stolthet som vi återigen välkomnar er till Örebro och Drogfokus 2010!